بررسی تاثیر متغیرهای مکانی، زمانی و حمل و نقل شرکت های صنعتی بر عملکرد محیطی زنجیره تامین