بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی‌های رقابتی بر ارزش افزوده بازار با تاکید بر سهامداران عمده