بررسی دیدگاه به تبلیغات در جامعه مصرف کنندگان جوان