رابطه بین ارتباطات سیاسی و کمیته ی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی