رابطه بین تغییر الگوی نسل و شیوه های افزایش مهارت با کیفیت منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک سپه شهر تهران)