بازارمالی یا بازار سرمایه ومؤلفه ها وعوامل مؤثر برآن