ارزیابی تأثیرات اولویت بندی بیمار بر برنامه اتاق عمل در مراکز درمانی