بررسی رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی با نقش میانجی رقابت در بازار محصول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران