بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های شهر تبریز در سال 1398