بررسی پايداری تقاضای سرمايه گذاران و پاسخ ایشان در به بازده درافق های زمانی متفاوت