بررسی رابطه بین ارتباط سیاسی و مسئولیت‏ پذیری اجتماعی شرکت‏‎ها با نقش تعدیل کننده هزینه نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران