بررسی رابطه بین روابط سیاسی، همزمانی قیمت سهام و هزینه بدهی در شرکت ها