بررسی رابطه بین ریسک سقوط، سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام (بورس اوراق بهادار)