تأثیر خوش‌بینی مدیران و بیش ارزش‌گذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام