بررسی بهبود مزیت رقابتی شرکت های بیمه با توجه به نقش برنامه ریزی منابع سازمانی و قابلیت های بازاریابی پویا