آزمون فرضیه ترکیب توزیع ها(MDH) در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد یوهانسون- یوسیلیوس